bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Đề tài đã phê duyệt

Mã văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
File
04/QĐ
BVL&BP
26/01/2015
V/v phê duyệt nghiên cứu đề tài khoa học năm 2015.
/QĐ
BVL&BP
26/01/2016
V/v phê duyệt nghiên cứu đề tài khoa học năm 2016.
/QĐ
BVL&BP
26/01/2017
V/v phê duyệt nghiên cứu đề tài khoa học năm 2017.
QĐ-BVP
 /   /2018
V/v phê duyệt nghiên cứu đề tài khoa học năm 2018.
 
QĐ-BVP
 
30/10/2019
V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019.
 
QĐ-BVP
 
 /   /2020
V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020.
 
QĐ-BVP
 
 /   /2021
V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2021.
661/
QĐ-BVP
28/11/2022
V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022.

 


Đang xử lý
0964.911.616