bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Phòng Điều dưỡng

 

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Tên phòng: Phòng Điều dưỡng

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Điều hành

Email: phongdieuduongbvphoihd@gmail.com

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phổi được thành lập năm 1968. Qua hơn 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phòng Điều dưỡng sau khi được thành lập với chức năng nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định và một số các chức năng theo quy chế Bệnh viện. Ngoài các chức năng nhiệm vụ trên, lãnh đạo phòng còn được giám đốc Bệnh viện giao phụ trách dinh dưỡng tiết chế, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Lãnh đạo tiền nhiệm

Ông Vũ Xuân Sơn: Trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện từ 1999 -2019

3. Lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng: CNĐD Vũ Thị Tuyết

4. Nhân lực

Phòng Điều dưỡng có 05 viên chức là cử nhân điều dưỡng

5. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ

5.1. Tổ chức

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện hiện tại có 01 Trưởng phòng và 04 điều dưỡng, được phân công, công việc theo tính chất chung của phòng như:

Công tác quản lý, giám sát các nhiệm vụ chăm sóc người bệnh;

Công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện;

Công tác tập huấn, đào tạo và chỉ đạo tuyến;

Công tác nghiên cứu khoa học.

5. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 31 “Quy định hoạt động Điều dưỡng trong Bệnh viện”.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức nhân lực của bệnh viện.

Quản lý điều hành chuyên môn:

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn;

Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

Quản lý nhân sự:

Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc người bệnh;

Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa;

Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

 Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, kỹ thuật viên theo quy định;

Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục;

Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

1. Các hoạt động chuyên môn của phòng điều dưỡng

Công tác giám sát chăm sóc phục vụ người bệnh

Đây là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý giám sát lĩnh vực chăm sóc của điều dưỡng. Việc điều dưỡng tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ chăm sóc người bệnh theo chỉ định điều trị là vô cùng cần thiết; đảm bảo sự an toàn trong công tác y tế cho người bệnh, bản thân và Bệnh viện; đáp ứng nhu cầu điều trị, chăm sóc ngày càng cao của người bệnh.

Hàng tuần, hàng tháng phòng xây dựng kế hoạch cùng với điều dưỡng trưởng các khoa và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn.

ĐD thực hiện quy trình chăm sóc NB

Phòng Điều dưỡng Giám sát thường xuyên quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Kiểm tra giám sát ĐD thực hiện quy trình chăm sóc NB

Thường xuyên duy trì chế độ họp hội đồng người bệnh cấp khoa 01lần/tuần và họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện 01lần/tháng, lĩnh hội ý kiến người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ, sự sáng tạo của người bệnh nhằm xây dựng Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.

Phối hợp với tổ Dinh dưỡng tổ chức tư vấn về dinh dưỡng đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Lồng ghép nội dung tư vấn giáo dục sức khỏe phù hợp với từng mặt bệnh giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Sinh hoạt hội đồng người bệnh thường quy

Tổ chức họp điều dưỡng trưởng Bệnh viện thông báo, phổ biến các hoạt động của Bệnh viện, những khó khăn, tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh, những ý kiến phản ảnh của người bệnh thông qua họp hội đồng người bệnh và phiếu thăm dò ý kiến người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý, đồng thời đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện về quản lý và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

Lấy ý kiến thăm dò người bệnh đến khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện, hàng tháng báo cáo lãnh đạo Bệnh viện kết quả thăm dò để lãnh đạo biểu dương khen thưởng và giải quyết khắc phục kịp thời những ý kiến phản ảnh từ người bệnh.

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Kiểm tra công tác trật tự vệ sinh phòng bệnh các cơ sở của Bệnh viện.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện xây dựng các quy định, quy trình chăm sóc nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Công tác phòng chống nhiễm khuẩn

Phòng Điều dưỡng đã phối hợp chặt chẽ với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát các khoa lâm sàng thực hành công tác chống nhiễm khuẩn.

Phối hợp tập huấn tại các khoa, phòng về phân loại, thu gom, quản lý, vận chuyển rác thải theo quy định.

Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học

Phòng Điều dưỡng hàng năm lập kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, quy tắc ứng xử cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ lý trong Bệnh viện.

Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến có giá trị thực tiễn ứng dụng trong công tác Điều dưỡng.

Quản lý điều phối nguồn lực

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc tuyển dụng nhân lực điều dưỡng hàng năm.

Công tác chất lượng Bệnh viện

Phối hợp với tổ quản lý chất lượng Bệnh viện kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn, ứng xử giao tiếp, cơ sở vật chất cũng như môi trường xanh sạch đẹp của Bệnh viện, các điều kiện an toàn người bệnh...

Các hoạt động khác

Tham gia các hoạt động chung của Bệnh viện, công tác Đảng, Đoàn.

Phối hợp với chi hội Điều dưỡng Bệnh viện tổ chức hoạt động công tác chuyên môn chăm sóc bệnh nhân cũng như xây dựng bộ quy trình chăm sóc các khoa lâm sàng.

Hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Bệnh viện, Công đoàn phát động. Hưởng ứng các vận động từ thiện ĐD, KTV đã tham gia một cách tích cực đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào lũ lụt, bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn…

2. Những thành tích đã đạt được

Tập thể:

Đạt tập thể lao động xuất sắc: Giấy khen của Sở  Y Tế Tỉnh Hải Dương (Năm 2019)

Cá nhân:   

01 cá nhân được bằng khen của UBND Tỉnh Hải Dương 2021 và 02 giấy khen cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm (2018-2019)

3. Định hướng phát triển

Mục tiêu

Hướng tới đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam

Các hoạt động thực hành chăm sóc sức khỏe bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

Tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

Củng cố hệ thống quản lý điều dưỡng, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý điều dưỡng trưởng tại các khoa phòng trong bệnh viện.

Tăng cường đào tạo các kỹ năng cần thiết cho điều dưỡng: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, giao tiếp ứng xử, truyền thông giáo dục sức khỏe, công nghệ thông tin, ngoại ngữ nâng cao năng lực để quản lý bệnh viện an toàn, chất lượng, hiệu quả, hài lòng người dân, người bệnh xứng tầm bệnh viện chuyên khoa hạng I.


Đang xử lý
0964.911.616