bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

1. Thông tin chung:

Tên phòng: Kế hoạch - Tổng hợp

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Điều hành

Điện thoại: 02203.896.117

Email: khthbvphoihd@gmail.com

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kì:

Bs. Nguyễn Văn Du

Bs. Lê Văn Thận

BsCKI.Lê Thanh Tuy

Bs.Hồ Khuyên

Ths.Bs.Nguyễn Văn Đức

BsCKII.Nguyễn Đăng Hòa

3. Lãnh đạo phòng đương nhiệm: 

Trưởng phòng: BsCKII. Phan Thị Hoài Thu

Phó trưởng phòng: CN Vũ Thị Mai Anh

Điều dưỡng trưởng: CN Phạm Thế Trung

4. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay phòng có 11 cán bộ viên chức:

Tiến sĩ, bác sĩ chính: 01

Bác sĩ chuyên khoa II: 01

Thạc sĩ Y tế công cộng: 01

Cử nhân Y tế công cộng: 01

Cử nhân điều dưỡng: 05

Cao đẳng dinh dưỡng tiết chế: 01

Cử nhân kế toán: 01

5. Chức năng nhiệm vụ

5.1. Chức năng

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

5.2. Nhiệm vụ

 Về công tác khám bệnh, chữa bệnh

Kiểm tra và giám sát các khoa, phòng thực hiện các quy chế chuyên môn, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động

Đầu mối đảm bảo các điều kiện hoạt động đối với Bệnh viện và các điều kiện hành nghề đối với người hành nghề tại: Công tác khám chữa bệnh BHYT,Danh mục kỹ thuật bệnh viện, bảng giá viện phí

Đầu mối xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình, quy định về chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện theo quy định.

Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa, chuyên ngành của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Tham gia xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

Phối hợp cùng phòng Chỉ đạo tuyếntrong công tác đào tạo liên tục, đào tạo tuyến dưới.

 Về công tác thống kê, báo cáo, chỉ tiêu kế hoạch

Quản lý bệnh nhân nhập viện (nội trú).

Thực hiện thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất hàng ngày, tuần, tháng, quí, năm của bệnh viện

Thực hiện tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của bệnh viện,

Xây dựng kế hoạch và các tiêu chí hoạt động chuyên môn cho các đơn vị và toàn bệnh viện

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

 Về công tác nghiên cứu khoa học

Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn; tham gia triển khai đề tài nghiên cứu khoa học.

Tổ chức và tham gia biên soạn sách kỹ thuật, tài liệu chuyên môn phổ biến trong bệnh viện.

 Về công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án

Quản lý Kho Hồ sơ bệnh án nội trú

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú.

Phục vụ khoa có nhu cầu mượn hồ sơ bệnh án

Trích sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu.

 Về công tác cải tiến chất lượng

Triển khai bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Thực hiện các quy trình ISO

Thực hiện đề án cải tiến chất lượng

6. Khen thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019;

Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” các năm 2014, 2015, 2016, 2019;

Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tặng Giấy khen “Đã có thành tích đóng góp hoàn thành dự án NORRED 2013 - 2020”;

Công đoàn ngành Y tế Hải Dương tặng Tổ Công đoàn phòng Kế hoạch tổng hợp Giấy khen năm 2021;

Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tặng Giấy khen vì “Đã có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”.

 

 


Đang xử lý
0964.911.616