bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Phòng Tài chính - Kế toán

 
TẬP THỂ PHÒNG
 

 

I. Lịch sử hình thành

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện, theo Quyết định số 78/QĐ-TC ngày 14/10/1968 của Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng, trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Đông Hải Hưng và Bệnh viện Tây Hải Hưng. Lịch sử hình thành và phát triển của Phòng gắn liền với các giai đoạn lịch sử phát triển quan trọng của Bệnh viện.

Trong quá trình phát triển, dưới sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, ủng hộ của Ban Lãnh đạo, sự đoàn kết, gắn bó và không ngừng phấn đấu của cán bộ, nhân viên, phòng Tài chính Kế toán ngày càng phát triển, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

II. Cơ cấu tổ chức.

Nhân sự Phòng gồm 22 cán bộ viên chức, trong đó gồm 01 chức danh Trưởng phòng và 21 nhân viên.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 04, Cử nhân 18.

* Được phân công thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn cụ thể:

 Kế toán tổng hợp.

 Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

 Kế toán tài sản.

 Kế toán lương và các khoản trích theo lương.

 Kế toán Dược - VTYT.

 Kế toán chương trình chống lao quốc gia.

 Kế toán thu - thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế.

 Thủ quỹ.

III. Chức năng nhiệm vụ.

Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chuyên môn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ban Lãnh đạo về toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Bệnh viện, đảm bảo hệ thống kế toán tài chính được thực hiện đúng các quy định Pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ chung.

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc trong công tác tài chính của Bệnh viện, quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi.

Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính của Bệnh viện định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo Bệnh viện, các cơ quan chức năng.

Nhiệm vụ cụ thể.

Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo đúng quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, thuốc, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Định kỳ thực hiện các báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của bệnh viện.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định.

Phân công công việc hợp lý, hiệu quả đối với cán bộ, nhân viên, tổ chức đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, động viên, thúc đẩy tinh thần làm việc, nâng cao tính gắn bó của nhân viên bằng những chính sách khen thưởng kịp thời, công bằng, đúng đắn.

IV. Thành tích, khen thưởng.

Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” các năm 2011, 2021, 2023;

V. Định hướng phát triển.

Không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đảm nhiệm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho Giám đốc trong công tác tài chính kế toán, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Cùng các khoa phòng chức năng khác đoàn kết, gắn bó, chung tay xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

Trước tình hình chung của các đơn vị sự nghiệp, kinh phí nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp, giá viện phí thấp, chậm thay đổi, Phòng Tài chính kế toán cần nâng cao vai trò tham mưu để tăng cường được các nguồn lực tài chính, cả về quy mô và cơ cấu, đảm bảo tốt nguồn tài chính cho hoạt động của Bệnh viện.

Cân đối các nguồn lực để phân bổ hợp lý, hiệu quả, đúng quy định cho các hoạt động của Bệnh viện, đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư để nâng cao hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên bệnh viện, xây dựng chế độ khen thưởng kịp thời, đúng người đúng việc tạo động lực làm việc và gắn bó cho cán bộ nhân viên.

Ngoài việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cần đưa tin học hóa, công nghệ tiên tiến vào công tác kế toán để nâng cao hiệu quả làm việc.

 


Đang xử lý
0964.911.616