bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thông tin chung:

- Tên phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính

- Số điện thoại liên hệ: 02203.890.148

- Địa điểm: Tầng 1, tầng 4 - Tòa nhà Điều hành

- Email: bvphoihaiduong@gmail.com

- Slogan: Đoàn kết - Tôn trọng - Hết lòng phục vụ

- Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện theo Quyết định số 78/QĐ-TC ngày 14/10/1968 của Ủy ban hành chính tỉnh Hải Hưng; trên cơ sở sát nhập Bệnh viện Đông Hải Hưng và Bệnh viện Tây Hải Hưng.

- Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, tập thể Phòng Tổ chức-Hành chính sở hữu đội ngũ cán bộ nhân viên dày dạn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, luôn đoàn kết, gắn bó và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân sự phòng:

- Tổng số cán bộ viên chức: 18

- Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng.

- Trình độ cán bộ viên chức: Thạc sĩ 01; Kỹ sư 02; Cử nhân 08; Cao đẳng 02; Trung cấp 05

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác Tổ chức cán bộ, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Hành chính, Quản trị mạng nội bộ, công tác Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Bệnh viện.

• Nhiệm vụ cụ thể:

- Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ của chung bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo cán bộ, tổ chức tuyển dụng viên chức trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác Quản trị mạng nội bộ, công tác Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đề án chuyển đổi số của Bệnh viện.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc bệnh viện xem xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự. Công an phường Thanh Bình cũng như nhân dân khu phố 5 phường Thanh Bình.

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình bày Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong BV theo kế hoạch đã duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của BV. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, văn phòng phẩm…

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tố chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

• Thành tích đã đạt được:

Kế thừa và phát huy nhiệm vụ của cán bộ đi trước, trải qua những năm phát triển và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, Ban giám đốc Bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên phòng Tổ chức hành chính đã luôn nỗ lực, phấn đấu. Trước thực tế Bệnh viện còn nhiều khó khăn, phòng Tổ chức rất ít người, lãnh đạo phòng đã cùng tập thể phòng đoàn kết, gắn bó khắc phục mọi khó khăn xây dựng phòng trưởng thành về con người và nhận thức, vững vàng về nghiệp vụ, thành thạo ở nhiều vị trí công tác, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ nhau khi cần thiết với mục tiêu tất cả vì công việc, nhiệm vụ được giao.

Những điều này, dần đưa phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện tốt công tác Tổ chức cán bộ, công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, công tác Hành chính Quản trị mạng, công tác Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại bệnh viện. Trước tình hình thực tế tại Bệnh viện cán bộ viên chức chỉ chuyên tâm về chuyên môn theo từng lĩnh vực, cơ sở vật chất còn chưa đồng bộ, thiếu. Lãnh đạo cũng như tập thể phòng đã dày công nghiên cứu, tìm tòi tham khảo và đưa ra được những giải pháp, sáng kiến kịp thời, làm sao để tổ chức triển khai thực hiện công việc được đúng tiến độ, tiết kiệm thời gian, nhân lực mang lại được hiệu quả công việc cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban lãnh đạo Bệnh viện giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

 

Ths Vũ Đức Thành


Đang xử lý
0964.911.616