bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

BSCKII. PHAN THỊ HOÀI THU
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN
Điện thoại:   0912.052.604

Đang xử lý
0964.911.616