bvphoihaiduong@gmail.com Hotline 0964.911.616 - 0982.155.858

Thông tin bác sĩ

THS.BS. TRẦN THỊ MAI
PHÓ GIÁM ĐỐC
 PHỤ TRÁCH KHOA U BƯỚU
Điện thoại:  0977.078.188

Đang xử lý
0964.911.616